GEDRAGSCODE SPORTVERENIGING WAARD MOLENBOYS COMBINATIE

SV-WMC
DE VORK 9
1704 BX HEERHUGOWAARD


Voorwoord

Sv-WMC is een vereniging waar amateurvoetbal recreatief en competitief beoefend kan worden, zowel lokaal als regionaal. Wij gaan voor het
hoogst haalbare, waarbij ieders niveau en ambitie wordt gerespecteerd en sportieve prestaties en plezier uitstekend samengaan.

Plezier in het voetbal betekent niet alleen plezier met de bal en je medespelers, maar ook goed gedrag ten opzichte van iedereen die
het mogelijk maakt dat jij kan voetballen. Alleen dan kunnen we het voetbal leuk houden voor iedereen! Bij een club als WMC hoort goed gedrag, en dat moet ieder lid van de club uitdragen.
Met ‘presteren’ bedoelen we niet het winnen van wedstrijden. Presteren is ‘beter worden’. Wij proberen bij sv-WMC de spelers en het team op te leiden. Wij geloven dat als de opleiding goed is, de prestatie vanzelf komt.

De informatie die de gedragscode bevat richt zich zowel op de jeugd
als op de senioren. De afspraken die hierin vermeld staan passen goed in het beleid voor Sportiviteit en Respect. Hierbij is het uitgangspunt dat we afspraken maken hoe we met elkaar omgaan. Het bestuur en de betreffende commissie dragen de gedragscode actief uit. Maar ook de spelers, leiders, trainers, grensrechters, ouders, vrijwilligers en alle betrokkenen, die het mogelijk maken om met elkaar te kunnen voetballen. Ieder heeft een belangrijke verantwoordelijkheid en
voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van de gedragscode.

We schenken in deze gedragscode ook aandacht aan de wijze waarop de
niet meer weg te denken sociale media en e-mail een rol spelen als communicatiemiddel tussen alle betrokkenen. Specifiek hiervoor hebben we een aantal richtlijnen opgesteld om er voor te
zorgen dat deze media positief en niet onverantwoord gebruikt worden
binnen sv-WMC.
Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat we op een sportieve en respectvolle manier vorm geven aan onze mooie voetbalsport bij sv-WMC.


Waarom een commissie Sportiviteit en Respect

De commissie Sportiviteit en Respect is met het begin van het voetbalseizoen 2015/2016 opgezet binnen sv-WMC. Ook hiervoor had sv-WMC goed gedrag hoog in het vaandel staan. Nu sv-WMC groter is geworden en ook binnen de maatschappij veel aandacht is voor
dit onderwerp, zien wij ons genoodzaakt een heldere structuur aan te brengen met betrekking tot Sportiviteit en Respect. Dit doen we in de gedragscode die voor alle betrokkenen binnen sv-WMC geldt. Deze code moet ervoor zorgen dat we zowel op als rond het veld sportief en respectvol met elkaar omgaan. Binnen sv-WMC willen we de nadruk leggen op goed gedrag en dit ook actief stimuleren.

Dit houdt echter ook in, dat wanneer men zich niet aan de gedragscode houdt hierop aangesproken wordt en dat er eventueel waarschuwingen worden gegeven of sancties kunnen worden opgelegd.

Preventief en correctief optreden

Er zijn gedragsregels opgesteld, waaraan de leden, gasten en bezoekers zich dienen te houden en waarop ze ook kunnen worden aangesproken. Het beleid en de gedragscode is erop gericht excessen te voorkomen (preventief). Indien deze onverhoopt toch voorkomen, dan zal er consequent handelend opgetreden worden (correctief).

Het instellen van deze Gedragscode vormt een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van onze club toe dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet zal worden getolereerd.


Uitgangspunt bij sv-WMC is gewenst gedrag

Om onderscheid te maken in ‘soort’ gedrag heeft sv-WMC de gedragslijn die door de KNVB wordt gehanteerd overgenomen.

Hierop is te zien dat er drie soorten gedrag zijn. Hoe gaan we hiermee om bij sv-WMC:

1. Gewenst 2. Ongewenst 3. Onacceptabel gedrag.

1. Gewenst gedrag
Dit is het gedrag zoals we dat graag zien en zoals we dat met elkaar afspreken. Het is de taak van sv-WMC om aan haar leden duidelijk te maken hoe sv-WMC dit ziet.

In deze Gedragscode staan de ‘8 Gouden Regels’. Algemene regels die voor iedereen gelden.
Daarnaast hebben we dit opgesplitst naar spelers, leiders/trainers, ouders en vrijwilligers om uitleg te geven aan wat dit voor deze specifieke groepen betekent. Het is de taak van de leiders/trainers om deze gedragscode te bespreken met de spelers.

Wanneer het voor de teamleden duidelijk is welke regels er zijn, kan hier ook op aangesproken worden. Om gewenst gedrag te stimuleren is het belangrijk hier constant aandacht aan te besteden en ook positief te belonen. Dit doe je door positief gedrag te
benoemen en/of te belonen en je aan de afspraken te houden:
– iedereen is mooi op tijd
– fijn dat je je hebt afgemeld zoals we hebben afgesproken.
– jullie hebben sportief gespeeld tijdens deze wedstrijd
– goed overgespeeld
– je hebt een keer een training overgeslagen, de regel is dat je op de bank begint tijdens de wedstrijd.

Wanneer leden zich niet aan de afspraken houden, wordt binnen sv-WMC onderscheid gemaakt tussen ongewenst en onacceptabel gedrag. Ongewenst gedrag wordt in eerste instantie intern binnen het
team (indien mogelijk) bespreekbaar gemaakt en opgelost.
Onacceptabel gedrag wordt binnen sv-WMC niet getolereerd.

2. Ongewenst gedrag

De trainer/ leider is het eerste aanspreekpunt bij ongewenst gedrag van een speler binnen een team. Gedrag is ongewenst indien de spelers zich niet aan de afspraken houdt die samen met het team gemaakt zijn. Voorbeelden hiervan: te laat op training, niet afmelden, geen inzet, klieren tijdens de training etc.

Vaak is het genoeg wanneer de speler hierop wordt aangesproken en er eventueel een lichte sanctie op volgt. Denk hierbij aan: beginnen op de bank, extra oefeningen etc. In principe wordt dit binnen het team opgelost, eventueel met ondersteuning van de Technisch Coördinator.

Soms kunnen technische aanwijzingen vanuit de Technisch Coördinator
de situatie in een team verbeteren: meer of minder uitdaging, andere
oefeningen, spelers op andere posities zetten etc. Bij herhaaldelijk ongewenst gedrag kan een leider/trainer ook de ouder erbij betrekken.


3. Onacceptabel gedrag

Wanneer ongewenst gedrag structureel is/wordt en de speler is hier niet op aan te sturen valt, dan wordt het onacceptabel gedrag. Vaak is er dan al overleg geweest met de leider en Technisch Coördinator.

Voorbeelden zijn:
-vaak zonder reden te laat of niet komen
-brutaal gedrag
-trainingen negatief beïnvloeden
-motivatieproblemen etc.

Maar ook gedrag als:
– Geen respect voor de trainer/leider en/of medespelers
– Pesten of treiteren (ook digitaal)
– Vloeken
– Discrimineren
– Fysiek geweld zoals slaan/vechten
– Geen respect voor elkaars spullen of het materiaal van sv-WMC
– Seksuele intimidatie
– Diefstal

De commissie Sportiviteit en Respect wordt bij onacceptabel gedrag
altijd geïnformeerd (sportiviteit-respect@sv-wmc.nl). In sommige gevallen zal aangifte bij de politie gedaan worden (diefstal en vandalisme). In alle gevallen zal er een dossier gemaakt worden van een melding die vertrouwelijk behandeld wordt)

Er kunnen sancties opgelegd worden naar leeftijd. Denk hierbij aan schorsingen, overplaatsing naar een ander team of alternatieve straffen (schoonmaken, fluiten van wedstrijden etc.)


Schorsingen en/of verwijdering van spelers:

Een leider kan bij escalatie een speler van het veld verwijderen voor een afkoelperiode (zowel tijdens de training als tijdens de wedstrijd). De speler mag echter niet naar huis gestuurd worden. Sv-WMC is gedurende de trainingstijd verantwoordelijk voor de speler. Mocht een speler toch naar huis gaan, dan dient de leider contact op te nemen met de ouder, zodat deze weet dat zijn/haar kind eerder thuis komt van de training.

Een leider kan gebruik maken van sancties zoals: halve wedstrijd schorsing, extra oefeningen, wedstrijd fluiten bij jeugd pupillen. Een alternatieve straf of een schorsing voor één wedstrijd zal in samenspraak gaan met de leider en technisch coördinator.

Naar eigen inzicht kan de commissie Sportiviteit en Respect erbij betrokken worden. Een schorsing zwaarder dan één wedstrijd of een algehele schorsing, kan alleen door het bestuur worden opgelegd.


De 8 gouden regels

Sv-WMC vraagt nadrukkelijk aandacht voor de 8 gouden regels tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel tijdens het voetballen als op het gebruik en het betreden van het voetbal complex van toepassing zijn.

Wij respecteren de volgende 8 gouden regels:

1. Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat op en rond de voetbalvelden.
2. Wij laten de kinderen hun spel spelen en moedigen positief aan
3. Wij zijn eerlijk en oprecht en praten met elkaar
4. Wij spreken elkaar aan op verkeerd gedrag als er problemen zijn maken we er melding van.
5. Wij tonen respect en waardering voor de grensrechters en scheidsrechter
6. Wij respecteren en waarderen de leiding van begeleiders en vrijwilligers
7. Wij gaan zorgvuldig om met accommodatie en materialen
8. Wij vloeken, schelden, pesten en discrimineren niet


De gouden regels van sv-WMC

• Behandel elkaar met respect!
• Gebruik geen geweld of scheldwoorden!
• Wees sportief als speler en als toeschouwer!
• Aanvaard de beslissing van de scheidsrechter en bedankt hem/haar na afloop!
• Speel eerlijk en doe je best!
• De wedstrijd speel je op het veld, daarna schud je elkaar de hand!
• Vier een overwinning maar provoceer niet!
• Wees moedig en praat met je teamleden als iets je dwars zit!
• Laat de kleedkamer en omgeving netjes achter!
• Wees een voorbeeld voor iedereen!

Gedragsregels voor de speler

De spelers zijn als leden van sv-WMC, de kern van de voetbalvereniging.

De speler:
• Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en
steunt zijn medespelers in het veld.
• Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer/leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.
• Is bij de training op tijd aanwezig.
• Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
• Draagt tijdens de wedstrijden het tenue van sv-WMC, maar niet tijdens de trainingen.
• Heeft respect voor de scheidsrechter, tegenstander, de leider en het publiek.
• Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de speler het daar niet mee eens.
• Is zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers.
• Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan.
• Helpt mee met schoonmaken van de kleedkamer.
• Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
• Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of begeleider.
• Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.
• Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt een trainer of begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen.
• Geeft voor en na de wedstrijd de tegenstander een hand en geeft na de wedstrijd de scheidsrechter een hand.


Gedragsregels voor de begeleider/leider/coach

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de leider van toepassing.

De begeleider:
• Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
• Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters,
grensrechters en tegenstanders.
• Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
• Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter.
• Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden.
• Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.
• Is verantwoordelijk voor het wedstrijd materiaal (kleding, ballen, waterzak).
• Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.
• Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.
• Gebruikt geen alcohol en tabak tijdens het begeleiden van een team.
• Is verantwoordelijk voor het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoek vlaggen organiseert als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld.
• Draagt zorg voor het schoonmaken van de kleedkamer zowel uit als thuis.
• Bezoekt indien mogelijk de trainingen van zijn team.
• Neemt deel aan de begeleiders vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
• Bewaakt het was schema en de kleding van het team.
• Draagt bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd zorg voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
• Op ongewenst en onacceptabel gedrag wordt direct actie ondernomen dan wel gerapporteerd aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij onacceptabel gedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.


Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing.

De trainer:
• Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders.
• Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.
• Brengt spelers passie bij voor het spel.
• Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes,
pionnen, doelen, etc.).
• Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen. Bepaalt in samenspraak met de begeleiders de opstelling van het team.
• Geen gebruik van alcohol en tabak tijdens het begeleiden van een team.
• Zorgt voor het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en
het opruimen van de hoek vlaggen organiseert als er geen training meer wordt gegeven.
• Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer na de training en wedstrijden.
• Neemt deel aan de begeleiders vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
• Ziet er op toe dat de spelers op een training rekening houden met de
weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen.
• Draagt zorg voor tijdig doorgeven bij afgelasting wedstrijd of wijziging van een training aan de spelers.
• Op ongewenst en onacceptabel gedrag wordt direct actie ondernomen dan wel gerapporteerd aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij onacceptabel gedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.


Gedragsregels voor de trainer

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing.

De ouder/verzorger:
• Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
• Blijft tijdens warming-up buiten de lijnen en bemoeit zich niet met spelers/speelsters en kader van betrokken elftal.
• Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld (op een half veld liefst aan de kop kanten).
• Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding).
• Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven.
• Doet mee aan de wasbeurten van de kleding van het team.
• Helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
• Draagt er voor zorg dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
• Ziet erop toe dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
• Voldoet op tijd de contributie.
• Op ongewenst en onacceptabel gedrag wordt direct actie ondernomen dan wel gerapporteerd aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij onacceptabel gedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.


Gedragsregels voor de vrijwilliger

Voor elke vrijwilliger, wel of niet voetbal betrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals hieronder benoemd, ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club.

De vrijwilliger:
• Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten.
• Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een vertegenwoordiger van de vereniging.
• Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.
• Maakt geen opzettelijke verbale of non verbale beledigingen naar ander
en, kwetst niemand opzettelijk.
• Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van sv-WMC.


Richtlijnen voor communiceren via e-mail en de sociale media

• Wees je ervan bewust dat alles wat je online zet, voor altijd terug te vinden is. Denk dus goed na voor je iets post.
• Zet geen privacygevoelige informatie online en wees terughoudend met
namen en gebeurtenissen.
• Ga niet in discussie met een speler of ouder op de sociale media.
• Vraag altijd toestemming als je foto’s of filmpjes online wilt zetten.
• Heb je een duidelijk oordeel over een sporter? Bespreek dat dan persoonlijk.
Evaluaties van iemands sportprestaties horen niet op sociale media thuis.


Sancties (dit wordt uitgebreid en aangevuld met alternatieve clubstraffen)

Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door de vereniging.
Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen.

Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende taakstraffen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag.

Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KNVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. De kosten worden door de vereniging aan de betreffende speler doorbelast. Bij in gebreke blijven van het betalen daarvan volgt tevens een speelverbod.


Sancties (dit wordt uitgebreid en aangevuld met alternatieve clubstraffen)

Binnen sv-WMC zijn afspraken vastgelegd in de gedragscode. Maar wat
als iemand zich niet aan de regels houdt? Het is van belang dat iedereen bij sv-WMC zich gesteund voelt door sv-WMC en weet hoe te handelen bij
ongewenst gedrag en bij onacceptabel gedrag.

De volgorde van het maken van een melding is als volgt:

1. Eerste contactpersoon bij een melding is de begeleider van een team: de leider, trainer en of coach.
2. Deze zal indien noodzakelijk de technisch coördinator inschakelen.
3. Bij onacceptabel gedrag wordt naast de leider en technisch coördinator ook de commissie Sportiviteit en Respect geïnformeerd
4. Indien noodzakelijk bij b.v. een schorsing of zware tuchtzaak wordt het bestuur erbij betrokken.

Hoe kan een melding worden doorgegeven:

Bij een melding dient bovenstaande volgorde in acht te worden genomen. Als om wat voor reden dan ook deze volgorde niet wenselijk / mogelijk is, dan wordt zoveel mogelijk de volgorde : leider -> technisch coördinator -> sportiviteit en Respect -> Bestuur aangehouden.
1. Mondeling en rechtstreeks bij de leider
2. Mondeling en rechtstreeks bij de technisch coördinator
3. Via een meldingsformulier dat in het wedstrijdsecretariaat opgehaald kan worden (zie bijlage).
4. Via een mail naar: sportiviteit-respect@sv-wmc.nl

Uiteraard zullen wij uw melding discreet en met behoud van privacy behandelen.


Meldingsformulier ongewenst gedrag / incidenten sv-WMC

Binnen sv-WMC zijn afspraken vastgelegd in de gedragscode. Maar wat
als iemand zich niet aan de regels houdt? Het is van belang dat iedereen bij sv-WMC zich gesteund voelt door sv-WMC en weet hoe te handelen bij
ongewenst gedrag en bij onacceptabel gedrag.

De volgorde van het maken van een melding is als volgt:

1. Eerste contactpersoon bij een melding is de begeleider van een team: de leider, trainer en of coach.
2. Deze zal indien noodzakelijk de technisch coördinator inschakelen.
3. Bij onacceptabel gedrag wordt naast de leider en technisch coördinator ook de commissie Sportiviteit en Respect geïnformeerd
4. Indien noodzakelijk bij b.v. een schorsing of zware tuchtzaak wordt het bestuur erbij betrokken.

Hoe kan een melding worden doorgegeven:

Bij een melding dient bovenstaande volgorde in acht te worden genomen. Als om wat voor reden dan ook deze volgorde niet wenselijk / mogelijk is, dan wordt zoveel mogelijk de volgorde : leider -> technisch coördinator -> sportiviteit en Respect -> Bestuur aangehouden.
1. Mondeling en rechtstreeks bij de leider
2. Mondeling en rechtstreeks bij de technisch coördinator
3. Via een meldingsformulier dat in het wedstrijdsecretariaat opgehaald kan worden (zie bijlage).
4. Via een mail naar: sportiviteit-respect@sv-wmc.nl

Uiteraard zullen wij uw melding discreet en met behoud van privacy behandelen.


Meldingsformulier ongewenst gedrag / incidenten sv-WMC


Download de formulier